دندانپزشکی اطفال از جمله شاخه های دندانپزشكی می باشد که با کودکان از رویش اولین دندان تا نوجوانی سروکار دارد. در نتیجه یک دندانپزشک اطفال خوب که در این رشته تحصیل کرده است، باید به علم روانشناسی کودکان آشنا بوده و برخورد صحیح با کودکان را بداند تا بتواند اعتماد آن ها را جلب کند.

22/02/01

آرامبخشی بیماران مضطرب در دندانپزشکی

مظور از آرامبخشی یا دندانپزشکی در خواب چیست ؟ چه اضطراب دندانپزشکی داشته باشید، یا خیلی وقت است که ترس از دندانپزشک دارید، گاها از کودکی […]