2/03/22

آیا انجام کامپوزیت از پوسیدگی دندان جلوگیری میکند؟

آیا انجام کامپوزیت از پوسیدگی دندان جلوگیری میکند؟  ازجمله مواردی که اکثر افراد قبل از کامپوزیت نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند، پوسیدگی دندان بعد از […]