97/05/02

بعد از کشیدن دندانها چقدر طول می کشد پروتز حاضر شود؟

معمولا آماده شدن پروتز دندان چقدر زمان می برد؟ دندان مصنوعی فوری : دندان مصنوعی فوری منظور دندان مصنوعیست که در همان روزی که دندان کشیده […]