97/08/22

قبل از شروع مدارس باید حتما دندان عقل را کشید؟

کشیدن دندان عقل قبل از شروع مدارس توصیه هر دندانپزشک اطفال هیچ وقت زمان خوبی برای کشیدن دندان های قبل نیست، اما در اکثر افراد، این […]