20/02/04

راه های کم هزینه ای برای درمان دندان ها هست؟

مراقبت های دندانپزشکی از آنجای که می دانید، مراقبت های دندانپزشکی حرفه ای دقیقا یک آیتم چانه زنی نیست. هنوز هم، برخی روش ها و مراقبت […]
20/01/30

آیا درمان های دندانپزشکی باعث ناشنوایی میشه؟

ناشنوایی بعد از درمان دندانپزشکی درمان های دندانپزشکی باعث ناشنوایی میشن؟!! تجربه ناگهانی از دست دادن شنوایی به مدت کوتاهی بعد از دریافت مراقبت های دندانپزشکی، […]